ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน อันดามัน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดพังงา
 3. จังหวัดภูเก็ต
 4. จังหวัดระนอง
 5. จังหวัดตรัง

แผนที่ท่องเที่ยว อันดามัน
 • ชั้นข้อมูล

 • |

 • สัญลักษณ์

 • พื้นที่ จังหวัดกระบี่
 • พื้นที่ จังหวัดพังงา
 • พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
 • พื้นที่ จังหวัดระนอง
 • พื้นที่ จังหวัดตรังแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (CBT) อันดามันแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน (CBT)

กระบี่ : 6

พังงา : 5

ภูเก็ต : 6

ระนอง : 5

ตรัง : 5


ท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

ข่าว ล่าสุด วันนี้

28-10-2020

กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลม่วงกลวง

กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลม่วงกลวง

ตั้งอยู่ในตำบลม่วงกลวง สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ 45 เป็นเทือกเขา ร้อยละ 25 และเป็นพื้นที่น้ำ ร้อยละ 30 ...

บ้านเกาะหาดทรายดำ

บ้านเกาะหาดทรายดำ

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อยู่บนเกาะทรายดำ - เกาะหาดทรายดำ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้...

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก

เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม - เป็นหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่ง ตั้งอยู่ในป่าเขา ป่าชายเลน - มีชายหาดยาวประม...

ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น

ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น

ชุมชนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีทิวทัศน์สายงาม - ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ...

ชุมชนบ้านในวง

ชุมชนบ้านในวง

สภาพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาและที่เนินสูงสภาพดินเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกไม้ผล สภาพอากาศมี ...

ชุมชนเกาะสุกร

ชุมชนเกาะสุกร

ตั้งอยู่ในอำเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง ๓ กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า ๒,๕...